Bedrijfswaardering: De essentie


Bedrijfswaardering: De essentie

Bedrijfswaardering: Wat is waarde?

Waarde is voor iedereen anders. Een U2-fan heeft bijvoorbeeld meer geld over voor een concertkaartje dan iemand die geen fan is. Waarde is dus een subjectief begrip. Economen hebben geprobeerd het waardebegrip (bedrijfswaardering) te objectiveren, door er een geldbedrag aan te koppelen en verschillende waarderingsmethoden te introduceren. Hoewel dit zeer bruikbaar is bij het bepalen van waarde, is het nog steeds niet objectief. Enkel de methode is enigszins objectief. Het is de waardebepaler die de methode kiest en de uitkomst subjectief maakt.

De essentie van waarde (bedrijfswaardering) zit in de business, niet in het rekenmodel

Laat ik daar meteen duidelijk over zijn. Maar uiteraard moet er wel gerekend worden om een uitkomst te krijgen. Er zijn diverse methoden om te komen tot een bedrijfswaardering. En helaas zijn niet al die methoden even juist. Een korte toelichting. Een koper koopt een bedrijf om er in de toekomst geld mee te gaan verdienen. En alleen als dat meer is dan hij ervoor betaalt of heeft betaald maakt hij waarde. Dit is essentieel.

Waarde wordt gemaakt wanneer de toekomstige verdiensten meer opleveren dan de kosten van het opgeofferde kapitaal.

Het bovenstaande geldt niet alleen voor kopers van een bedrijf. Ook de huidige eigenaren heeft het bedrijf een bepaalde financiele waarde (uiteraard ook een emotionele waarde). En ook deze waarde is op toekomstige verdiensten en de kosten van kapitaal gebaseerd.

Kies bij het bepalen van waarde (bedrijfswaardering) voor de juiste methode. Vuistregels als 5x de winst of 1x de omzet zijn leuk voor een vlugge eerste inschatting maar kennen een bijzonder grote foutmarge. Dat geldt ook voor methoden die enkel naar boekhoudkundige cijfers uit het verleden kijken zoals intrinsieke waarde en (verbeterde) rentabiliteitswaarde. Deze methoden geven slechts bij toeval een juiste uitkomst en laten de toekomstige verdiensten volledig buiten beschouwing.

Geschikte methoden kijken wel naar de toekomst. Voorbeelden van deze methoden zijn Discouted Cash Flow (DCF), Adjusted Present Value (APV), Excess Earnings (EVA) of Real Options (bij grote onzekerheid). Maar ook deze methode moeten met wijsheid en kennis van zaken worden toegepast. Laten we daarom verder kijken naar de waardebepaler en de bedrijfswaardering.

Bedrijfswaardering: De waardebepaler is bepalend

Waarde is subjectief en voor iedereen anders. Het wordt bepaald door de mogelijkheden die ondernemers zien. Maar ook de keuze van de degene die de berekening uitvoert is van groot belang. Het is immers de waardebepaler die de waarderingsmethode kiest. Een bedrijfswaardering is geen simpele optelsom van kosten en baten.

Enigszins generaliserend kan het volgende onderscheid worden gemaakt:

De verschillende typen waardebepalers hebben allemaal hun favoriete methode en zijn daardoor niet allemaal even geschikt voor het bepalen van een reele waarde. Zelfs niet wanneer zij een andere methode gebruiken. Een bedrijfswaardering moet immers met wijsheid worden toegepast.

Een accountant is met het voorzichtigheidsbeginsel opgeleid en daardoor vaak te conservatief in zijn waardering. Kosten worden meegenomen zodra ze worden vermoed en opbrengsten pas wanneer deze zijn gerealiseerd. Daarnaast hebben accountants in de regel grote moeite met kosten van eigen vermogen (zit niet in de boekhouding) en ontbreekt het hen aan kennis van de business. Enkel het kunstje leren is dus niet voldoende. Een bedrijfswaardering in handen van een accountant is daarom geenszins aan te raden.

Register Valuators hebben het meeste verstand van waarderingsmethoden, maar goede bedrijfseconomen doen eigenlijk nauwelijks voor hen onder. Omdat de waarde van een bedrijf toch in de business zit, is kennis hiervan eigenlijk een must. Zeker als de waardepotentie moet worden vastgesteld. Maar als de huidige waarde moet worden bepaald ligt een Register Valuator voor de hand. Niet voor niets worden zij bij juridische geschillen ingezet.

Terug naar de elementen van waarde

Waarde wordt gemaakt wanneer de toekomstige verdiensten de kosten van het opgeofferde kapitaal overtreffen. Waarde bestaat daarmee dus uit 2 elementen: toekomstige verdiensten en kosten van kapitaal. Laten we die in dit artikel over bedrijfswaardering eens nader bekijken.

Toekomstige verdiensten

Een veel gehoord bezwaar tegen de betere waarderingsmethoden is dat de toekomst te onzeker is om er uitspraken over te doen. Accountants kiezen daarom voorzichtigheidshalve voor de zekere resultaten uit het verleden. Deze aanname is begrijpelijk, maar tegelijk onjuist. Want ook de accountant doet hiermee de aanname dat dit verleden representatief is voor de toekomst.

De toekomst is inderdaad onzeker en de onzekerheid neemt toe naarmate je verder in de toekomst wil kijken. Uiteraard kan niemand in de toekomst kijken. Maar mensen met goed verstand van de business kunnen doorgaans wel een verwachting voor de komende 3 tot 5 jaren afgeven. En de periode daarna moet met gezond conservatisme worden ingeschat. Een goede prognose is onmisbaar voor een goede bedrijfswaardering.

Omdat zelfs de nabije toekomst onzeker is, is het aan te raden om met goed onderbouwde scenarios te werken. Ga hierbij uit van normale bedrijfsvoering. Als het (heel erg) meezit, als het (zwaar) tegenzit en een realistische verwachting. Onderbouwing en consistentie zijn essentieel en het opstellen van scenarios is een kunst op zich.

Te vaak kom ik onrealistische groeipatronen tegen, stijgen de kosten niet navenant mee of wordt de toename van het werkkapitaal voor het gemak maar even buiten beschouwing gelaten. Dit leidt tot een flinke hockey stick. Door de scenarios door te rekenen, ontstaat meteen de bandbreedte voor de waarde.

Een ander voordeel van het scenario denken is dat de meest significante risicos aan het licht komen, waardoor kansen eerder worden onderkend. Het voorkomt ellende en beinvloedt daarmee de waarderealisatie positief.

Kosten van kapitaal

Waarde wordt pas gemaakt als de verdiensten groter zijn dan de kosten van het geinvesteerde kapitaal. Over de kosten van kapitaal zijn boeken vol geschreven. Komt er op neer dat deze kosten van een groot aantal variabelen afhangen: kosten vreemd vermogen, belastingtarief, verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen en de kosten van eigen vermogen. Met name de laatste 2 zijn bijzonder lastig te bepalen en van veel ongrijpbare en abstracte factoren afhankelijk. Daar ga ik hier dan ook niet verder op in.

De essentie van het bepalen van de kosten van kapitaal is als volgt. Rendement en risico gaan hand in hand. Risico moet met een hoger rendement worden beloond. Terugbetaling van vreemd vermogen (lening bij bank) heeft bij faillissement voorrang op het eigen vermogen. Bovendien heeft de bank doorgaans zekerheden bedongen die als onderpand dienen. Hierdoor is vreemd vermogen goedkoper dan eigen vermogen.

Een ander voordeel van vreemd vermogen is dat de kosten ervan (rente) fiscaal aftrekbaar zijn. Vanuit fiscale optimalisatie en waardemaximalisatie lijkt het daarom verstandig om het bedrijf maximaal in de schulden te steken (zoals private equity sprinkhanen doen). Hierdoor neemt echter ook het faillissementsrisico toe, waardoor de kosten van het vermogen zullen stijgen en het voordeel teniet wordt gedaan.

In de praktijk wordt er veel met de kosten van kapitaal gespeeld, of beter gemanipuleerd. Verkopers gooien een beetje extra goedkope schuld in de onderneming en rekenen met een discountfactor van bijv. 10-12%. Kopers zijn uiteraard meer conservatief en rekenen met 25+%. Uiteraard heeft iedereen zijn eigen (opportunity) cost of capital. Maar het bovenstaande heeft echter niets meer met waarderen te maken, maar met onderhandelen over de prijs. Het volgende punt in ons betoog over bedrijfswaardering.

Waarde is niet gelijk aan prijs

De waarde van een bedrijf wordt als het goed gebeurd op basis van argumenten bepaald. De prijs is de vrucht van onderhandeling, waarbij de waarde vaak als inzet geldt. Toch is waarde bij lange na niet het enige dat bij prijsbepaling van belang is. Er zijn veel meer factoren die een grote rol spelen. Om dat inzichtelijk te maken, maak ik zelf gebruik van de volgende prijs formule.

Netto prijs = waarde x beleving koper x onderhandelingspositie x financieringsmogelijkheden koper x voorwaarden deal x fiscaliteit

  1. Waarde: is volgens genoemde methoden te berekenen, maar kan ook worden gemaakt. Het is niet iets wat de ondernemer overkomt. Men heeft er invloed op. Dit veronderstelt wel een andere manier van denken.
  2. Beleving koper: kan worden beinvloed door bedrijf tip-top te presenteren. Veel ondernemers zetten met een stapeltje jaarrekeningen en een waardering hun bedrijf in de etalage en sturen hun accountant op pad om de deal te regelen. Alsof een goed verhaal dan niet belangrijk is!
  3. Onderhandelingspositie: verbetert door alternatieven te hebben. Haal de druk om te (ver)kopen weg! Gretigheid is duur.
  4. Financiering: een koper moet het niet alleen voor het bedrijf over hebben, maar de overname ook kunnen financieren. Dit is essentieel in het slagen van de deal en daarmee niet langer het probleem van de koper. Ook een verkoper heeft hierin een rol.
  5. Voorwaarden deal: uitruilen om goede prijs te krijgen, het wisselgeld in de onderhandelingen maar tegelijk ontzettend belangrijk.
  6. Fiscaliteit: fiscaliteit is van belang. Het heeft een grote impact op de netto prijs die de ondernemer voor zijn bedrijf ontvangt. Maar ook kopers hebben baat bij een goede fiscale structuur.

Bovenstaande formule is niet volledig, maar illustreert wel dat het belang van de waarde niet moet worden overgewaardeerd. Er zijn veel meer zaken van belang. Een ander element in de boodschap is dat alle genoemde punten beinvloedbaar zijn en dat je waarde dus kunt maken. Essentieel is hier tijdig mee te beginnen (bijv. 3 tot 5 jaar voorafgaand aan de exit).

Maak uw bedrijf meer waard!

Tot besluit wil ik nogmaals benadrukken dat de waarde van het bedrijf in de business zit (en niet in het rekenmodel) en dat je dit net als de verschillende elementen van prijs kunt beinvloeden. Een bedrijfswaardering toont vaak aan dat er nog voldoende ruimte is om het bedrijf te optimaliseren.

Als je voor de verkoop van je bedrijf staat, is het aan te raden om dit column uit te printen en boven je bed te hangen. Want je bedrijf verkopen, doe je maar 1 keer. En dus is het belangrijk om het meteen goed te doen. Beter verkopen vraagt daarom niet om betere verkopers. Maar om een beter aanbod. Een beter bedrijf levert immers een betere prijs op. Maar ook de andere punten zijn minstens zo belangrijk. Begin daarom tijdig met de voorbereiding. Een goede bedrijfswaardering en bekwame bedrijfsovernameadviseur is voor elke verkopende ondernemer cruciaal.