Verkoop Besloten Vennootschap (BV)


Verkoop van uw Besloten Vennootschap (BV)

Ondernemers die hun onderneming in een Besloten Vennootschap (BV) hebben ondergebracht, hebben bij de verkoop van hun bedrijf keuze in de manier waarop zij de bedrijfsoverdracht structureren. Er zijn grofweg 2 manieren om de verkoop van een vennootschap vorm te geven: een activa / passiva transactie en een aandelentransactie.

Verkoop van aandelen in de Besloten Vennootschap (BV)

De gemakkelijkste manier van overdracht is het verkopen van de aandelen in de vennootschap. Dit gaat altijd via de notaris, aangezien het aandeelhoudersregister en de statuten moeten worden bijgewerkt. Uiteraard moeten de zakelijke gegevens van de vennootschap bij de Kamer van Koophandel worden gewijzigd.

Blokkeringsregeling

Wanneer er meerdere aandeelhouders in de vennootschap zijn en de andere aandeelhouders hun aandelen niet willen verkopen, moet de verkoper rekening houden met de blokkeringsregeling. Deze is er in twee varianten: een aanbiedingsplicht en een goedkeuringsregeling. De blokkeringsregeling staat dwingend in het vennootschapsrecht beschreven en staat in de statuten van de vennootschap in detail omschreven.

De aanbiedingsplicht houdt in dat de verkoper verplicht is zijn aandelen aan de andere aandeelhouders aan te bieden. Pas wanneer deze aangeven de aandelen niet te willen kopen dan wel een lager bod uitbrengen, mag de verkoper de aandelen in de vennootschap aan een derde overdragen. De goedkeuringsregeling schrijft voor dat de aandeelhouder die wil verkopen de goedkeuring van het bestuur van de BV of de algemene vergadering van aandeelouders nodig heeft om de transactie te voltooien. Geen goedkeuring, geen verkoop.

De verkoper heeft fiscaal voordeel bij een aandelentransactie

Wanneer de verkoper zowel een holding vennootschap als een werkmaatschappij heeft, zal de verkoopopbrengst van de aandelen in de werkmaatschappij niet in de holding vennootschap worden belast. Tenminste, wanneer de holding een aanmerkelijk belang heeft en meer dan 5 procent van de aandelen in de werk vennootschap houdt. In dat geval valt de verkoopopbrengst onder de deelnemingsvrijstelling. Hierdoor is de belastingheffing uitgesteld tot het moment dat de ondernemer besluit (een deel van) de koopsom als dividend of beheervergoeding door de holding vennootschap te laten uitkeren.

Activa-passiva transactie als alternatief voor aandelendeal

Er zijn gevallen waarbij een aandelentransactie geen haalbare optie is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de verkopende vennootschap een juridische claim boven het hoofd hangt. Deze claim ligt op de werkmaatschappij en gaat met die vennootschap dus mee over op de koper van de aandelen. Ook wanneer een boekenonderzoek (due dilligence) te omvangrijk, complex of te kostbaar is wordt voor een. activa-passiva transactie gekozen.

Bij een activa-passiva transactie verkoopt de ondernemer niet de aandelen in de werkmaatschappij maar de activa (en soms ook enkele passiva) van die vennootschap. De koper heeft hierbij de keuze wat hij precies wil overnemen en wat in de verkopende vennootschap achterblijft. Die keuze heeft meestal betrekking op activa (bezittingen), maar soms worden ook passiva (schulden) overgenomen. Bijvoorbeeld omdat deze aan de activa verbonden zijn (als financial lease contracten). Daarnaast is het goed te weten dat werknemers ook aan de activa verbonden kunnen zijn en uit dien hoofde van rechtswege mee overgaan op de kopende partij. Dat geldt ook voor verplichtingen die met de medewerkers samenhangen, zoals achterstallige loonheffingen, sociale premies en pensioenverplichtingen. Belangrijke zaak om rekening mee te houden. Het is aan te raden dit mee te nemen in het boekenonderzoek dat een koper moet verrichten.

De overdracht van activa en passiva hoeft in principe niet bij een notaris plaats te vinden (tenzij het bijvoorbeeld register goederen betreft). Een normale koopovereenkomst volstaat dan. Deze overeenkomst is wel meer complex dat bij een aandelentransactie. Immers, alle activa en passiva die worden overgedragen moeten worden beschreven en gewaardeerd. Dat is wat meer werk.

Fiscale gevolgen van een activa-passiva deal

De verkoper van de activa heeft vaak een fiscaal nadeel wanneer hij de activa van de vennootschap verkoopt. De koopsom ligt in de regel boven de boekwaarde waardoor er goodwill ontstaat en de verkoper in de BV een fiscaal resultaat realiseert. En over die goodwill moet fiscaal via de vennootschapsbelasting worden afgerekend. Aangezien dit meestal om grote bedragen gaat, valt dit fiscale resultaat meteen in het hoogste tarief waardoor de vennootschap meteen 25% van de koopsom moet afdragen. En dan is het geld nog niet eens naar prive gehaald. Daarover mag de ondernemer nog eens 25% box 2 heffing betalen. Per saldo heeft de ondernemer dan ruim 40% van de koopsom aan de Belastingdienst afgedragen. Veel ondernemers houden hier geen rekening mee en dat is dan een enorme tegenvaller.

Waar de verkoper fiscale nadelen heeft, heeft de koper van de van de activa van de vennootschap fiscale voordelen ten opzichte van een aandelentransactie. Dit voordeel zit in de afschrijvingen. De koper mag de gekochte activa afschrijven volgens de geldende fiscale regels. De termijn waarbinnen de goodwill moet worden afgeschreven bedraagt 10 jaar. De clou is dat de goodwill last de fiscale winst verlaagt zonder dat daar betalingen tegenover staan. Hierdoor is de grondslag voor belastingheffing lager, waardoor de BV gedurende die 10 jaren minder vennootschapsbelasting betaalt. En dat scheelt behoorlijk.

Compensatie voor de verkoper

Bij een activatransactie wordt in de praktijk wel eens afgesproken dat de koper de verkoper voor het fiscale nadeel compenseert. De onderhandeling hierover vindt vaak pas plaats nadat er al overeenstemming op hoofdlijnen is bereikt. Kennelijk is dat pas het moment dat partijen over het structureren van de bedrijfsoverdracht nadenken. De verkoper is hierbij in het nadeel. Hij heeft immers al ingestemd en moet nu opnieuw over een voor hem belangrijk punt met de koper gaan onderhandelen. De koper kan daarbij alleen maar verliezen waardoor de bereidheid om mee te werken vaak laag is. Het is daarom zeer aan te bevelen om de voorgenomen dealstructuur al in de allereerste onderhandelingen als belangrijke voorwaarde mee te nemen. Dat voorkomt een hoop gedoe.

Samengevat verkoop van een vennootschap

Ondernemers die een vennootschap willen verkopen, dienen goed na te denken over de meest optimale dealstructuur. Indien de ondernemer een holdingvennootschap en een werkmaatschappij heeft kan een aandelentransactie interessant zijn. De verkoopopbrengst gaat dan via de deelnemingsvrijstelling fiscaal vriendelijk de holding in. Bij een activatransactie ligt dit anders. Het verschil tussen de koopsom en de boekwaarde van de activa is de goodwill. Deze goodwill is een fiscaal resultaat binnen de vennootschap waarover vennootschapsbelasting wordt geheven. Omdat het om aanzienlijke bedragen gaat, wordt de verkoper voor het hoogste tarief aangeslagen. Deze bedraagt momenteel 25%. Daar overheen komt nog een box 2 heffing van 25% wanneer de verkoper het geld naar prive haalt. Per saldo betaalt de verkoper dus ruim 40% belasting. Bij een aandelentransactie betaalt de verkoper ook box 2 belasting wanneer hij de verkoopopbrengst naar prive haalt.

Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, geeft de blokkeringsregeling richtlijnen bij het verkopen van de aandelen in de vennootschap. Deze moeten of aan de andere aandeelhouders worden aangeboden, of er moet instemming van het bestuur of de algemene vergadering van aandeelhouders zijn voor de overdracht. Soms bevat de aandeelhoudersovereenkomst dwingende bepalingen omtrent de verkoop van de aandelen aan mede-aandeelhouders. Die gaan met name over de waardering van de aandelen en het voldoen van de koopsom.

Zoals uit dit artikel blijkt, is de verkoop van een vennootschap zeer complex. Er zijn veel haken en ogen en de impact is groot. Voor de meeste ondernemers is dit geen dagelijkse kost en dure fouten zijn snel gemaakt. Een overnameadviseur is daarom geen overbodige luxe. Dus mocht u eens van gedachten willen wisselen, neem dan vooral contact met Waardemakers op.